Taisyklės

MESVAIKAMS.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS
  1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB Asetis (juridinio asmens kodas 303157472, buveinės adresas: Sėlių g. 3A, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@mesvaikams.lt) (toliau – MESVAIKAMS.LT) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.mesvaikams.lt (toliau – Svetainė).
  2. Šiomis bendrosiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) privalo besąlygiškai vadovautis visi Svetaine besinaudojantys asmenys, nepriklausomai nuo to, ar Vartotojas yra prisiregistravęs narys, ar Svetaine naudojasi be registracijos. Paprastumo dėlei Taisyklėse naudojama Vartotojo sąvoka apima prisiregistravusius ir neprisiregistravusius Svetainės naudotojus.
  3. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Paslaugomis ir / ar Svetaine.
  4. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Vartotojui prisijungus prie Svetainės. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti svetainėje: parduodamų daiktų skelbimų skelbimą, atsiliepimų rašymą, žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir / ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant.
  5. Visi Vartotojai yra skirstomi į komercinius ir paprastus vartotojus ir apibrėžiami, kaip nurodyta žemiau:
   1. Komerciniams Vartotojams priskiriami Vartotojai, kurie  yra nariai pardavėjai Svetainėje, jų paskyroje yra bent vienas parduodamas daiktas (toliau – Komerciniai vartotojai).
   2. Privatiems Vartotojams priskiriami Vartotojai, kurie yra tik nariai pirkėjai Svetainėje, t.y. nieko neparduoda  (toliau – Paprasti vartotojai).
  6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
 2. BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. MESVAIKAMS.LT suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Vartotojai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas parduoti prekes (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų, rašyti tiesiogines žinutes ar atsiliepimus kitiems Vartotojams bei naudotis kitomis Paslaugomis.
  2. Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne MESVAIKAMS.LT, yra atsakingas už visą Skelbimų ir žinučių bei atsiliepimų turinį (toliau – Turinys), kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda ar gauna naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis. Turinys šiose Taisyklėse reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir /ar Svetaine.
  3. Vartotojas supranta ir sutinka, kad MESVAIKAMS.LT turi teisę, bet ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Vartotojo gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti MESVAIKAMS.LT nepageidaujamą ar šias Taisykles pažeidžiantį Turinį, o tokį Turinį aptikus jį šalinti arba blokuoti tokio Turinio perdavimą.
  4. Sandorius dėl daiktų įsigijimo (toliau – Sandoris) Vartotojai sudaro savarankiškai, jokiu būdu nedalyvaujant ir netarpininkaujant MESVAIKAMS.LT, todėl Vartotojai patys yra atsakingi už Sandorio sudarymą bei vykdymą, bei bet kuriuos kitus su Sandorio sudarymu ar vykdymu susijusius įsipareigojimus.
  5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso MESVAIKAMS.LT arba MESVAIKAMS.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos.
 3. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Vartotojas įsipareigoja:
   1. Registruojantis svetainėje pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant savo tikrą vardą bei pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, taip pat nurodyti, ar Paslaugomis naudojasi kaip Paprastas vartotojas, ar kaip Komercinis vartotojas pagal aukščiau Taisyklėse nurodytus kriterijus.
   2. Nenaudoti Svetainės ir / ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.
   3. Svetainėje parduoti tik vaikams skirtus daiktus, kurie yra nauji (nauji su etiketėmis arba nauji, be etikečių, tačiau nenaudoti).
   4. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse skiltyse.
   5. Svetainėje pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie siūlomus parduoti daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant daikto kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją. Nustatyti ekonomiškai pagrįstą parduodamų daiktų kainą bei protingas transportavimo / siuntimo išlaidas.
   6. Nekopijuoti ir kitaip nenaudoti Svetainėje esančios informacijos, kurią įkėlė kitas Svetainės vartotojas.
   7. Nesiūlyti įsigyti daiktų, kurie pagaminti pažeidžiant registruotų prekės ženklų savininkų intelektinės nuosavybės teises.
   8. Nesiūlyti įsigyti daiktų, kurių apyvarta yra uždrausta arba apribota, kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ir / ar moralės ir etikos normoms.
   9. Naudojantis Svetaine ir / ar Paslaugomis paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą ir kt.
   10. Neatlikti jokių veiksmų, kurie gali sukelti pavojų Svetainės veikimui, MESVAIKAMS.LT teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, MESVAIKAMS.LT serverio saugumui, vientisumui ar riboti MESVAIKAMS.LT galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis MESVAIKAMS.LT teikiamomis paslaugomis.
   11. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės Vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės Vartotojų veiksmus, įskaitant Sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t.
   12. Nereikšti reikalavimų MESVAIKAMS.LT dėl sudaromų Sandorių, ar Vartotojų elgesio Svetainėje ar elgesio Sandorio sudarymo bei vykdymo metu.
   13. Saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine.
   14. Nedelsiant el. paštu pranešti MESVAIKAMS.LT, jeigu Vartotojo vardas ir/ ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti arba tapo žinomi tretiesiems asmenims.
   15. Nedelsiant Sveitainėje atnaujinti informaciją apie save Vartotojo paskyroje, kai tokia informacija pasikeičia ir tampa neaktuali.
  2. Vartotojas turi teisę informuoti MESVAIKAMS.LT apie jo manymu Svetainėje atliekamus pažeidimus.
  3. Naudodamasis bet kuria Paslauga Vartotojas patvirtina, kad jis:
   1. Yra veiksnus fizinis asmuo ir /ar teisėtai atstovaujantis juridiniams asmeniui ir /ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje.
   2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse.
   3. Nekopijuos, nekeis ar kitaip nepažeis MESVAIKAMS.LT intelektinės nuosavybės teisių į Svetainę.
   4. Nebandys gauti prieigos prie bet kurios Svetainės funkcijos ar paskyros.
   5. Nenaudos kitų asmenų konfidencialios informacijos be jų atskiro sutikimo.
   6. Supranta, kad visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka pačiam informaciją pateikusiam asmeniui.
   7. Supranta, kad Sandorius Vartotojai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant MESVAIKAMS.LT ir Vartotojai yra atsakingi patys už Sandorio vykdymą bei savo įsipareigojimų pagal Sandorį neįvykdymo pasekmes.
   8. Supranta, kad Vartotojui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. Gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.).
   9. Supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o MESVAIKAMS.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės.
 4. MESVAIKAMS.LT TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
  1. MESVAIKAMS.LT turi teisę:
   1. Bet kada nepranešęs Vartotojui keisti Svetainę ir/ ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas, Svetainės pavadinimą ir /ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Vartotojas supranta ir sutinka, kad MESVAIKAMS.LT niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui.
   2. Laikinai apriboti viso ar dalies Vartotojo Turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą Vartotojui:
    1. Jeigu to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ ar Sveitainės atnaujinimo darbai.
    2. Jei Vartotojas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų.
    3. Jei Vartotojas pateikė neteisingą ir /ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine.
    4. Jei Vartotojas tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi.
    5. Jei MESVAIKAMS.LT įtaria, kad Vartotojas naudodamasis Paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės Vartotojų saugumui.
    6. Jei Vartotojas naudodamasis Paslaugomis, Svetaine ir / ar keldamas Skelbimus daro žalą MESVAIKAMS.LT, įskaitant, bet neapsiribojant MESVAIKAMS.LT geram vardui ir/ ar reputacijai.
   3. Bet kada apriboti Vartotojo galimybę skelbti Skelbimus ir /ar kitą Turinį, įskaitant atsiliepimus ir / ar tiesiogines žinutes bei savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą Turinį, įskaitant Vartotojo paliktus atsiliepimus ir /ar tiesiogines žinutes, jei MESVAIKAMS.LT nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba prieštarauja gerai morale.
   4. Keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant, bet neaspiribojant Vartotojo statuso pakeitimą iš Paprasto vartotojo į Komercinį vartotoją, jei Vartotojas klaidingai pasirinko Vartotojo statusą ar pateikė klaidingą informaciją ir /ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas.
   5. Bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeičiant Vartotojo informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
   6. MESVAIKAMS.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo Skelbimų ir /ar tiesioginių žinučių bei atsiliepimų stebėjimą. MESVAIKAMS.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus ir imtis visų teisėtų priemonių galimiems Taisyklių pažeidimams nutraukti, pašalinti ir užkirsti kelią tolimesniems Vartotojų atliekamiems pažeidimams.
   7. Savo nuožiūra panaikinti Vartotojo paskyrą, jei Vartotojas yra pažeidęs Taisykles daugiau nei 3 kartus.
   8. Siekiant apsaugoti Sveitainės Vartotojus nuo nesąžiningo elgesio Svetainėje bei užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, MESVAIKAMS.LT turi teisę (bet ne pareigą) tikrinti ar daiktai, kuriuos Vartotojai įkelia į Svetainės katalogus, nepažeidžia intelektinės nuosavyės teisių. Esant įtarimui arba gavus atitinkamą informaciją, MESVAIKAMS.LT turi teisę pareikalauti Vartotojo patvirtinti daikto originalumą.
  2. Šalys susitaria, kad MESVAIKAMS.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.
  3. MESVAIKAMS.LT pastebėjęs ar gavęs žinių apie konkretaus Vartotojo atliekamą ar atliktą Taisyklių pažeidimą, turi teisę savo iniciatyva atlikti tyrimą ir skirti atitinkamą nuobaudą, kaip nurodyta Taisyklių 4.1. punkte. Tačiau MESVAIKAMS.LT neturi pareigos spręsti / dalyvauti sprendžiant Vartotojų tarpusavio ginčus.
  4. MESVAIKAMS.LT patvirtina, kad autorių teisės į Svetainę ir visa jos turinį (duomenų bazę) priklauso MESVAIKAMS.LT arba MESVAIKAMS.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
  5. MESVAIKAMS.LT nėra atsakingas už:
   1. Vartotojų Skelbimuose publikuojamą informaciją bei jo tematiką.
   2. Daiktų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar jos Paslaugomis, kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir /ar komplektiškumą.
   3. Informacijos, kurią Vartotojai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir /ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.
   4. Netinkamą ir/ar neteisėtą Vartotojų elgesį.
   5. Autorinių teisių pažeidimą Vartotojams įkeliant nuotraukas skirtas reklamuoti ir viešinti savo siūlomus parduoti daiktus.
   6. Vartotojų naudojamus Svetainėje prekių ženklus ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių ar kitų teisės aktų pažeidimus, jei Vartotojas tokius įvykdytų.
  6. MESVAIKAMS.LT neatsako už Svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimus ar nuostolius Vartotojams, ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kilusius dėl techninių priežasčių ir / ar sunkumų ar kitokių įvykių, dėl kurių Vartotojas negali naudotis Svetaine.
  7. Naudojimasis Svetaine ir Paslaugų teikimas Komerciniams vartotojams yra mokamas. Komercinis vartotojas, norėdamas kelti savo daiktų skelbimus, turi įsigyti vieną iš platformos pardavėjams siūlomų narysčių.
  8. Kliento asmens duomenis MESVAIKAMS.LT tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat MESVAIKAMS.LT privatumo politikos nustatyta tvarka. MESVAIKAMS.LT užtikrina Vartotojų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvrakymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Vartotojų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta MESVAIKAMS.LT privatumo politikoje.
 5. TAISYKLIŲ KEITIMAS
  1. Kadangi Svetainė ir Paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, MESVAIKAMS.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
  2. MESVAIKAMS.LT praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas apie tai Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
  3. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Visi tarp MESVAIKAMS.LT ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
  3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
  4. Taisyklių naujausia redakcija galioja nuo 2021 m. spalio 1 d.

Dalintis
Nuoširdžiai Jūsų
MESVAIKAMS.LT komanda

Atsiliepimai

Net neįsivaizduojat, kaip aš džiaugiuosi jus atradusi 🥰 Negalvojau, kad gali būti tiek užsakymų, kai aplink tiek daug konkurencijos 😊 Savininkė labai šiltas, malonus žmogus.…
TOUCH OF SERENITY
Džiaugiamės netikėtai atradę ir pradėję bendradarbiavimą. Platforma patogi naudojimui ir kas ypač svarbu - greitis ir aiškumas! Greitas ir lengvai suprantamas prekių įkėlimas, valdymas, greita…
MADI KIDS
Džiaugiuosi prisijungusi prie didelės kūrėjų bendruomenės. Puslapis neapkrautas, aiškus, puikus prekių filtravimas pagal poreikį. Patogu tiek kūrėjui, tiek ir pirkėjui. Sėkmės ir nesustokite augti.
SIUVIMO MAGIJA
Smagu, kad atsirado tokia platforma. Paprasta naudoti ir patogu. Džiaugiamės, kad ir mes čia esame. Geriausios Jums kloties!
PAPAPŪGA
Prekių kėlimas tikrai labai paprastas ir neapsunkintas. Sveikinimai!
PAS BABĄ
Turiu pagirti Jūsų platformą, kadangi šiuo metu kaip galėdami stengiamės savo asortimentą įkelti į daug skirtingų platformų ir pastebėjom, kad pas Jus labai patogiai veikia…
HOLLA APRANGA VAIKAMS IR PAAUGLIAMS
Tik neseniai pradėjome naudotis MESVAIKAMS.LT platforma ir galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad prisijungėme. Iš pradžių žiūrėjau skeptiškai,bet tikrai sulaukėme nemažai dėmėsio, o kas svarbiausia…
LIŪTI KIDS
Labai patiko ši platforma 👍 nes tokios vienijančios naujas vaikiškas prekes nebuvo🙂
DRAMBLIUKAS – VAIKIŠKA TECHNIKA
Jūsų atsiliepimų labai laukiame FB žinute arba info@mesvaikams.lt